Condicions generals del lloc web

1. Informació general

FITNESS COMUNICACION SL, amb CIF núm. B63974943 i domicili al carrer C/. Bordeus nº13 Àtic1ª, 08029 Barcelona, es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 37.914, foli 27, full B-311164, inscripció 1a.

Telèfon: 93 439 48 47, Adreça electrònica: info@dona10.com

2. Objecte

L’objecte d’aquestes condicions generals és regular l’accés i l’ús que poden fer els usuaris del lloc web corporatiu de FITNESS COMUNICACION SL (en endavant, FC), que actualment es troba a la URL www.dona10.com (en endavant, el web corporatiu), sens perjudici que certs serveis o continguts dins del web corporatiu se sotmetin a les seves pròpies condicions.

L’accés i l’ús del web corporatiu suposa l’acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada en cada moment i la submissió a aquestes condicions.

FC es reserva la facultat de modificar o actualitzar quan ho estimi oportú, i sense necessitat de cap preavís, els continguts, serveis i, en general, qualsevol element que integri el disseny i la configuració del web corporatiu. Instem els usuaris a llegir detingudament aquestes condicions generals cada cop que es vulgui accedir al web corporatiu i/o fer-ne ús, ja que pot sofrir modificacions.

3. Accés i ús del web

L’accés i l’ús del web corporatiu té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l’usuari amb caràcter general. No obstant això, l’accés i l’ús de determinades informacions i serveis oferts a través del web corporatiu només es pot fer amb el registre previ de l’usuari.

FC es reserva el dret, en qualsevol moment i sense avís previ, a interrompre l’accés al web corporatiu per raons de seguretat, manteniment o per qualsevol altra causa, així com a denegar o retirar a qualsevol usuari l’accés als continguts del web corporatiu i/o als serveis que s’hi inclouen.

En el cas del registre d’usuaris a través d’identificadors i contrasenyes, tant l’identificador com la contrasenya pertanyen exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L’usuari ha de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, i haurà d’assumir, per tant, tots els danys o conseqüències de qualsevol tipus que es derivin del trencament o revelació del secret.

Els usuaris queden obligats a no fer un mal ús del web corporatiu ni a desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic, la bona fe i, en general, contràries a aquestes condicions generals. L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els continguts del web corporatiu, excepte en els casos en què s’hagin posat mitjans o procediments a la seva disposició per obtenir-los.

4. Propietat intel·lectual i industrial

La propietat intel·lectual dels continguts del web corporatiu, a títol enunciatiu però no limitatiu, la informació, dades, textos, fotografies, gràfics, altres continguts audiovisuals o sonors, bases de dades, dissenys, codis font, tecnologia, programaris, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics són propietat exclusiva de FC o, si escau, de tercers, per la qual cosa l’usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, i queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquests continguts, la transformació, la seva comunicació pública, distribució, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma d’explotació, llevat que es disposi del consentiment exprés i per escrit per part de FC o del titular dels drets corresponents.

Tots els senyals distintius, com ara marques, noms comercials o signes distintius que apareixen al web corporatiu estan protegits per la legislació vigent en matèria de marques, i són titularitat exclusiva de FC o de tercers, per la qual cosa els usuaris no poden fer-ne cap reproducció, comunicació, explotació o utilització, llevat que tinguin el consentiment previ i per escrit del titular d’aquests senyals.

5. Funcionament del web corporatiu

FC pot fer les modificacions que estimi convenients al web corporatiu, i hi pot incloure serveis i continguts addicionals als actuals o, si escau, suprimir-los. FC pot modificar el web corporatiu quan ho consideri oportú i pot bloquejar l’accés a tots els usuaris o a una part d’aquests per dur a terme les modificacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. FC no serà responsable en cap cas del funcionament inadequat del sistema si això obeeix a una configuració defectuosa dels equips de l’usuari o a la seva capacitat insuficient per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei.

FC es compromet a fer tots els esforços possibles per mantenir actualitzada la informació i els continguts que introdueixi al web corporatiu, si bé l’usuari sap que poden existir incorreccions en els continguts i serveis inclosos al web corporatiu que, en aquest cas, FC solucionarà tan aviat com sigui possible un cop en tingui coneixement.

6. Ètica i responsabilitat derivada de l’ús per part de l’usuari d’internet i del web corporatiu

L’usuari es compromet a utilitzar la informació i els serveis continguts al web corporatiu exclusivament per a les seves necessitats i a no fer directament ni indirectament una explotació comercial o professional dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del web corporatiu, excepte en el cas que hagi obtingut el consentiment exprés de FC. L’usuari queda obligat a no utilitzar les facilitats i capacitats del web corporatiu per fer o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors.

FC no serà en cap cas responsable de l’ús del web corporatiu que faci l’usuari. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del web corporatiu o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de FC o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que sigui il·lícit o atempti contra la moralitat, i deixarà en tot cas FC indemne davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com a conseqüència de l’ús esmentat. L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics propietat de FC, així com la introducció o difusió a la Xarxa de programes, virus, miniaplicacions (applets) o qualsevol instrument físic o electrònic que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, al sistema o als equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb finalitats comercials o publicitàries, així com desenvolupar qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

7. Enllaços

El web corporatiu pot contenir vincles o enllaços a altres llocs web operats per persones físiques o jurídiques diferents de FC. En aquests casos, FC actua com a prestador de serveis d’intermediació i només serà responsable dels continguts i serveis dels llocs webs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud dels continguts i serveis d’aquests llocs web i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

Si algú vol establir un enllaç amb destí al web corporatiu, cal que obtingui l’autorització prèvia i per escrit de FC. No s’autoritzaran en cap cas enllaços a llocs web amb informació o continguts il·lícits o que siguin contraris a la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades. Els enllaços autoritzats només podran adreçar l’usuari a la pàgina principal del web corporatiu, i queda prohibit l’anomenat deep linking o enllaç profund, és a dir, vincles a qualsevol de les pàgines del lloc web sense haver-hi d’accedir a través de la pàgina d’entrada (homepage).

8. Responsabilitat

L’usuari haurà de respondre dels danys i perjudicis que FC pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les condicions i obligacions establertes en aquest avís legal o en les condicions particulars d’aplicació en cada cas.

La informació continguda al web corporatiu pot no ser correcta, tot i els esforços que es fan perquè sigui correcta en tot moment, i no es pot garantir l’absència de virus. Per aquest motiu, FC no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar derivats dels errors continguts al web corporatiu ni dels continguts, funcionament o exactitud dels enllaços a altres llocs web.

9. Legislació aplicable i tribunals competents

La informació continguda al web corporatiu pot no ser correcta, tot i els esforços que es fan perquè sigui correcta en tot moment, i no es pot garantir l’absència de virus. Per aquest motiu, FC no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar derivats dels errors continguts al web corporatiu ni dels continguts, funcionament o exactitud dels enllaços a altres llocs web.

Confidencialitat i protecció de dades

En base a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), en vigor des de el 12 d’octubre de 2002 i de l disposat en la RGPD (UE) 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal, FC ha procedit a la creació de un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, en el que es recullen aquelles dades necessàries per a las operacions de FC.

En virtut de las Lleis abans mencionades, te dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació sobre les dades abans citades.

FC es reserva el dret a modificar aquesta política per motius d’exigències legislatives o d’autoregulació, per aquesta raó li recomanem que visiti periòdicament aquest avís legal.

1. Obtenció de les dades i finalitats

En compliment del que estableix l’article 5 de la LOPD, li comuniquem que les dades personals que se sol·licitin en qualsevol formulari habilitat al web corporatiu o les que ens faciliti en enviar-nos un missatge de correu electrònic, s’incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable FC.

Els camps dels formularis assenyalats amb asterisc cal emplenar-los obligatòriament i, per tant, si l’usuari no facilita aquestes dades, FC pot denegar a la seva sola discreció la prestació dels seus serveis.

Les dades personals que ens faciliti han de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i haurà de respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a causa del no-compliment d’aquesta obligació.

Les dades dels usuaris del lloc web es tracten amb les finalitats següents:

(i) Permetre participar dels serveis del lloc web www.dona10.com, gestionar, tramitar i administrar electrònicament la relació de l’usuari amb dona10 (donar resposta a les consultes; tramitar el registre d’alta al lloc web; permetre les gestions com a usuari registrat; gestionar invitacions; etc.).

(ii) Promocionar o publicitar les activitats, productes i serveis que oferei dona10. A aquest efecte s’autoritza expressament que el dona10 li pugui trucar i/o enviar comunicacions publicitàries o promocionals per correu postal, correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació equivalent.  Les comunicacions publicitàries o promocionals es poden remetre per qualsevol mitjà de comunicació que dona10 consideri oportú, inclòs l’electrònic (correu postal, correu electrònic, trucades, SMS, MMS, etc.).

(iii) Fer enquestes, estadístiques i anàlisis del mercat.

(iv) Elaborar perfils de clients o potencials per tal de personalitzar i millorar els nostres productes i serveis.

Sens perjudici dels objectius esmentats, també es poden destinar a altres finalitats addicionals o complementàries que s’indiquin en clàusules específiques i complementàries habilitades a determinats formularis del lloc web.

El consentiment atorgat per vostè per al tractament i comunicació de les seves dades personals i obtingut mitjançant aquesta clàusula s’entén donat per temps indefinit.

dona10 desenvolupa la seva activitat en els sectors de l’esport, la nutrició, la salut, el benestar i la formació.

2. Exercici de drets

El titular de les dades personals pot, en qualsevol moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se a aquest efecte a FITNESS COMUNICACION SL, C/. Bordeus nº13 Àtic1ª, 08029 de Barcelona, per correu electrònic a info@dona10.com o al Telèfon d’Atenció al Client 93 439 48 47, indicant el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i el dret exercitat.

3. Comunicació de dades

L’usuari consent expressament la cessió de les seves dades personals facilitades al lloc web a favor de dona10 de l’avís legal. Les seves dades es comuniquen a dona10 perquè es tractin per a les mateixes finalitats que les que s’esmenten a l’apartat 1 d’aquesta política de confidencialitat i protecció de dades.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no té efectes retroactius.

4. Mesures de seguretat

FC adopta les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua o el tractament no autoritzat de les dades personals que ens faciliti, tenint en consideració les limitacions que presenta Internet. FC adopta les mesures de seguretat necessàries en funció del tipus de dades que es tractin, així com les mesures de seguretat que estipuli la normativa vigent i d’aplicació en cada moment.

FC dóna compliment al deure de secret i manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals.

5. Utilització de cookies

FC l’informa que aquest lloc web utilitza cookies, que queden instal·lades als seus sistemes.

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur del seu ordinador. Quan es navega a través de la pàgina web de FC, el servidor de FC pot reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la seva última visita. La majoria dels navegadors admeten l’ús de cookies d’una manera automàtica, però pot configurar el seu navegador per rebre avisos a la pantalla de l’ordinador sobre la recepció de cookies i, així, impedir-ne la instal·lació al seu disc dur.

Amb l’objectiu de facilitar la navegació al nostre lloc web, es poden utilitzar cookies i, en conseqüència, en cas d’utilitzar-ne, l’usuari n’accepta l’ús i els seguiments d’IP. L’analitzador de tràfic del web utilitza cookies i seguiments d’IP que permeten recollir dades amb efecte estadístic: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini del qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari, si ho vol, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del navegador d’Internet. De tota manera, en cas de desactivar-les, no podem garantir el bon funcionament del lloc web.

Existeixen una gran quantitat de guies en les quals s’explica el que són les cookies, i para què s’utilitzen. Pro la nostra part, els explicarem com afecten aquestes cookies a la pàgina web de dona10.com,

Com utilitza dona10.com les cookies?

FC solament utilitzarà les cookies que Vostè ens deixi utilitzar. Podrà controlar els seus cookies a través del seu navegador. Podrà trobar més informació sobre aquest tema més endavant. Hem utilitzat algunes de les guies existents per classificar les cookies que usem en diversos grups:

  • Cookies de Rendiment
  • Cookies Funcionals
  • Cookies de Marketing

A continuació trobarà més informació sobre cadascun d’aquests tipus de cookies.

a. Cookies de Rendiment

Es tracta de cookies que recullen informació sobre com utilitza el lloc web (per exemple, les pàgines que visita o si es produeix algun error) i que també ajuden a FC a la localització i solució de problemes del lloc web. Tota la informació recollida en les mateixes és totalment anònima i ens ajuda a entendre com funciona el nostre lloc, realitzant les millores oportunes per facilitar la seva navegació.

Aquestes cookies permetran:

  • Que Vostè navegui pel lloc
  • Que doan10.com recopili informació sobre com utilitza Vostè la pàgina web, per així entendre la usabilitat del lloc, i ajudar-nos a implementar les millores necessàries. Aquestes cookies no recolliran cap informació sobre Vostè que pugui ser usada amb finalitats publicitàries, o informació sobre les seves preferències (tals com les seves dades d’usuari) més enllà d’aquesta visita en particular.

b. Cookies Funcionals

El nostre propòsit amb aquestes cookies no és un altre que millorar l’experiència dels usuaris de Dona10.com. Podrà rebutjar en qualsevol moment l’ús d’aquestes cookies. Dona10.com utilitza aquestes cookies per recordar certs paràmetres de configuració o per proporcionar certs serveis o missatges que poden arribar a millorar la seva experiència en el nostre lloc. Per exemple, recorden el país o l’idioma que ha seleccionat en visitar les pàgines, i no s’utilitzen amb finalitats de màrqueting.

Aquestes cookies permetran:

  • Recordar les seves dades d’inici de sessió com a client en tornar a la pàgina

Aquestes cookies no recolliran cap informació sobre Vostè que pugui ser usada amb finalitats publicitàries, o informació sobre les seves preferències (tals com les seves dades d’usuari) més enllà d’aquesta visita en particular.

c. Cookies de Marketing

Aquestes cookies són gestionades per tercers, amb el que podrà utilitzar les eines d’aquests per restringir l’ús d’aquestes cookies. Algunes de les cookies s’utilitzen per enllaçar a altres pàgines web que proporcionen certs serveis a Dona10.com, com pot ser el cas de Facebook, Twitter o Google. Algunes d’aquestes cookies modificaran els anuncis d’altres webs per adaptar-los a les seves preferències.

Aquestes cookies permetran:

  • Enllaçar amb xarxes socials
  • Passar informació sobre la seva visita a la pàgina de Dona10.com per adaptar anuncis en altres pàgines.

A més d’acceptar o rebutjar l’ús de certes cookies a través de la pàgina web de Dona10.com, també podrà gestionar-les fent ús de la configuració del seu navegador.

Tan solament llegirem o escriurem cookies sobre les seves preferències. Aquelles que hagin estat instal·lades abans de modificar la configuració romandran en el seu ordinador i podrà esborrar-les fent ús de les opcions de configuració del seu navegador.

6. Google Analytics

Aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units («Google»). Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar FC a analitzar l’ús que fan els usuaris del seu lloc web. La informació que genera la cookie respecte a l’ús que l’usuari fa del lloc web (inclosa la seva adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google a servidors dels Estats Units. Google utilitza aquesta informació per compte de FC amb el propòsit de fer un seguiment de l’ús que l’usuari fa del lloc web, recopila informes de l’activitat del lloc web i presta altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i l’ús d’Internet. Google pot transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP a cap altra dada de la qual disposi. L’usuari pot rebutjar el tractament de les dades o la informació, i no acceptar l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada al seu navegador; no obstant això, l’usuari ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilitat d’aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web, l’usuari consent el tractament d’informació relativa a l’usuari per part de Google en la forma i per a les finalitats que s’han indicat.

7. Dades de tràfic

Li comuniquem que el sistema de navegació i programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web obté alguna informació que pot ser considerada com a dades personals i, per tant, és informació que està implícita en els protocols de comunicació d’Internet. Les dades recollides són les relatives a les adreces IP, data, ID d’usuari i URL. Aquestes dades s’utilitzen únicament per obtenir informacions estadístiques anònimes sobre el lloc web i per verificar-ne el bon funcionament, i s’esborren immediatament després que s’elaboren.

8. Tractament de dades de menors d’edat

Els formularis de captació de dades continguts en aquest lloc web no van adreçats a persones menors de 14 anys. Sens perjudici de les limitacions que presenta Internet per a la verificació d’una manera efectiva de l’edat del menor, FC fa tots els esforços tècnics i procedimentals per verificar l’edat de l’usuari, i denega la participació als menors de 14 anys.

SI TENS MENYS DE 14 ANYS, NO POTS REGISTRAR-TE EN AQUESTA PÀGINA WEB. DEMANA AL TEU PARE O A LA TEVA MARE QUE T’AJUDIN A LLEGIR AQUESTA INFORMACIÓ I DEMANA’LS QUE T’ACLAREIXIN QUALSEVOL COSA QUE NO ENTENGUIS.